Special Module

special-module-s7-1200-12508

Special module nâng cao phạm vi ứng dụng của toàn bộ hệ thống, ví dụ: để Giám sát mã hóa, công nghệ cân tích hợp, mô phỏng tín hiệu đầu vào hoặc để mở rộng mức dự trữ năng lượng cho S7-1200 real-time clock bằng battery board bổ sung.