Special Module

s7-300-Special-Moduler-12508

Các special module cung cấp cho người dùng các chức năng chẩn đoán cũng như vận hành thử.