Power supplies

power-supplies--S7-300-12908

Load current supply cho S7-300. Chuyển đổi line voltage thành operating voltage cần thiết (24 V DC). Dòng đầu ra 2 A, 5 A hoặc 10 A.