Interface Module

s7-300-Interface-Module-12508

Interface module để kết nối giá SIMATIC S7-300 trong cấu hình multi-tier.