Function Module

s7-300-Function-moduler-12508

Các mô-đun chức năng giúp CPU giải quyết các tác vụ work-intensive như đếm, định vị và điều khiển.