LOGO! Communication Module

logo-communication-module-12508

Logo! cung cấp nhiều option truyền thông.  Mô-đun truyền thông LOGO! 8 được kết nối qua Ethernet.