IOT20xx

IOT20xx-siemens-12408

IOT20xx là nền tảng có thể lập trình tự do dành cho các ứng dụng cổng IoT công nghiệp.