Line Reactor

g120-line-reactor-159

Line reactor làm ổn định dòng điện do biến tần tạo ra và do đó làm giảm các thành phần sóng hài trong line current.