Braking resistor

g120-braking-resistor-12508

Năng lượng dư thừa trong DC link sẽ bị tiêu tán trong braking resistor. Braking resistor được thiết kế để sử dụng với PM240‑2 Power Module.