Interface Module

interface-module-et200sp-h12308

Việc trao đổi dữ liệu giữa các I/O module và PLC cấp cao hơn diễn ra thông qua các interface module ET 200SP.