Digital Module

siemens-digital-module-s7-1200-h12108

Các mô-đun mở rộng Digital cung cấp tùy chọn để sử dụng thêm các digital inputs/outputs ngoài các digital inputs/outputs tích hợp hiện có.