Analog Module

analog-module-s7-300-h12308

S7-300 Analog inputs and outputs để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp bằng tín hiệu xử lý tương tự.