11.09.2020

Hướng dẫn truyền thông Modbus giữa HMI INVT và Biến tần GD35-1R5G-4H1

Khi người thiết kế muốn nhập trực tiếp một biến số nào đó mà không buộc phải thay đổi cấu trúc chương trình PLC và biến số này được hiển thị trên biến tần thì ta sẽ thiết lập chương trình truyển thông Modbus giữa màn hình hiển thị HMI cụ thể là sử dụng phần mềm VT designer của hãng INVT với biến tần GD35-1R5G-4H1.

Bước 1: Chọn chế độ truyền thông Modbus cho biến tần bằng cách cài đặt thông số truyền thông cho biến tần ở địa chỉ P14 là địa chỉ dùng để giao tiếp Modbus. Lưu ý HMI là master và biến tần là Slave.v

+ Cài đặt biến tần.

P14.00 : Dùng để định địa chỉ giao tiếp, có thể chọn từ 1 ~247 . Địa chỉ của Slave không thể đặt bằng 0.
P14.01 : Dùng để chọn tốc độ Baud
0 : 1200BPS
1 : 2400BPS
2 : 4800BPS
3 : 9600BPS
4 : 19200BPS
5 : 38400BPS
6 : 57600BPS
7 : 115200BPS
P14.02 : cài đặt khung truyền
0 : không kiểm tra (N, 8, 1 ) cho RTU
1 : kiểm tra lẻ (N, 8, 1) cho RTU
2 : kiểm tra chẵn (N, 8, 1 ) cho RTU
3 : Không kiểm tra (N, 8, 2) cho RTU
4 : kiểm tra lẻ (N, 8, 2) cho RTU
5 : kiểm tra chẵn (N, 8, 2 ) cho RTU

Chú ý : Tốc độ Baud của HMI và biến tần phải được cài đặt giống nhau. tốc độ baud càng lớn thì tốc độ giao tiếp càng nhanh.

Bước 2: Cài đặt thông số cho HMI. Các thông số này phải được cài đặt giống như cài đặt trong biến tần.
Vào VT design -> New -> Tên project-> cài đặt truyền thông để giao tiếp Modbus giữa HMI với biến tần. Tại cửa sổ project Manager -> Link -> Link 1 -> Link properties-> General.

Vào Link properties ->vào tab “Parameter” cài đặt thông số truyền thông.

Tốc độ Baud, Data bit , Parity, Stop bit, địa chỉ PLC, địa chỉ HMI có thể để mặc định hoặc thay đổi một vài thông số phù hợp ứng dụng , tuy nhiên cần chú ý phải được cài đặt giống như khi cài đặt trong biến tần.

truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h1119

Bước 3: Sau khi thiết lập xong thông số của biến tần và của giao diện HMI ta sẽ tiến hành viết một đoạn chương trình truyền thông đơn giản như sau: Thay đổi tốc độ của biến tần bằng cách cài đặt tốc độ của biến tần trên giao diện HMI với giá trị tốc độ thực chạy trên biến tần bằng tổng 2 tốc độ được cài đặt trên giao diện HMI

Nhập thông số A : Tốc độ P1
Nhập thông số B : Tốc độ P2
Tốc độ hiển thị trên biến tần = Tốc độ P1 + Tốc độ P2
Hiển thị tốc độ của biến tần trên giao diện HMI và trên biến tần.

truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h2119

Cài đặt thông số A: Lấy địa chỉ ô nhớ A là W100

truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h3119

Hoàn toàn tương tự cho thông số B. Lấy địa chỉ ô nhớ B: W200
Hiển thị tốc độ của biến tần trên giao diện HMI: vào Object -> Number display -> ghi địa chỉ ô nhớ wh2001 ( địa chỉ hiển thị tốc độ trong biến tần ).

truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h4119

Hiển thị thông số biến tần : wh 2001 = W 200 + W100
Wh 2001 : địa chỉ cài đặt hiển thị giá trị tần số trên biến tần.
Bước 4: Viết chương trình Macro.
Click phải vào back gound -> Srceen Properties -> Cycle Macro -> viết chương trình.

truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h5119

Cửa sổ Screen Properties xuất hiện -> tick vào khung “Cycle Macro” -> vào trang Cycle Macro để viết chương trình.

truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h6119

Trang “Cycle Macro” sẽ có giao diện như hình dưới và đoạn chương trình sẽ được viết bên phải khi thực hiện gọi tập lệnh và khai báo địa chỉ ô nhớ cho phép toán.

Bước 5: Chạy mô phỏng : Có 2 cách chạy mô phỏng là chạy oline và chạy offline.

+ Chạy mô phỏng offline : Trong chế độ chạy mô phỏng offline, toàn bộ thanh ghi được tạo ra trong địa chỉ nội của PC. Khi mô phỏng sẽ giao tiếp với ô nhớ nội trong PC vì vậy sẽ không bao giờ xảy ra lỗi giao tiếp phát sinh trong quá trình mô phỏng off-line.

Khi đó toàn bộ địa chỉ được khởi tạo để giao tiếp với thiết bị ngoại vi sẽ được thay thế bằng các địa chỉ nội $U, $S.
Wh2001 : Thay bằng $U300
W100 : Thay bằng $U 100
W200 : Thay bằng $U200
$U 300 = $U 100 + $U 200
Chọn complie-> run truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h7119 -> run offline simulation truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h8119

truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h9119

Click “run” -> chạy mô phỏng off-line.

truyen-thong-modbus-hmi-invt-va-bien-tan-gd35-h10119

+ Chạy mô phỏng online: cũng tương tự như chạy offline ngoại trừ việc PC giao tiếp trực tiếp với các thiết bị ngoại vi thay vì sử dụng các thanh ghi ảo trong bộ nhớ nội của nó. Để chạy online phải có đầy đủ thiết bị biến tần, màn hình HMI, cáp giao tiếp và chú ý khai báo địa chỉ ô nhớ bây giờ không phải là địa chỉ trong ô nhớ nội.

Save -> compile -> click biểu tượng
Cho chạy mô phỏng ở chế độ online.
Thao tác trên màn hình hiển thị HMI.
Nhập vào thông số A : Tốc độ P1
Nhập vào thông số B : Tốc độ P2
Quan sát tốc độ biến tần.