Software

siemens-software

Phần mềm tự động hóa Siemens bao gồm các chương trình và công cụ cho các hệ thống tự động hóa.