Industrial PC

SIMATIC-Rack-PC-13008

Siemens Industrial PC là một nền tảng tuyệt vời để cấu hình các trạm, server và client. Với khả năng toàn diện, chúng được trang bị lý tưởng cho nhiều ứng dụng trong tự động hóa quy trình.