Industrial Ethernet

Industria--Ethernet-12908

Với sự hỗ trợ của công nghệ switching, phạm vi gần như không giới hạn. Industrial Ethernet giúp thông tin có sẵn ở mọi nơi, mọi lúc và có thể truy cập di động thông qua mạng Industrial Wireless LAN tới mạng nội bộ/Internet.