Output reactor

g120-output-reactor-12508

Output reactor làm giảm rate of voltage rise (dv/dt) và độ cao của đỉnh dòng điện, đồng thời cho phép kết nối cáp động cơ dài hơn.